Seznam členů ŠPP - kontakty a úkoly

Výchovný poradce - Mgr. Věra Keppertová
kontakty:
e-mail: vera.keppertova@zskop17.cz
telefon: 731 698 863
Konzultační hodiny:
středa: 14.00 - 15.00
čtvrtek: 10.00 - 10.45
č. dveří 105, budova 2. stupně

Hlavní úkoly:
 • Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a nadání a intervenčních činností pro žáky ve školských poradenských zařízeních, tj. v PPP (Pedagogicko psychologické poradně) a SPC (Speciálně pedagogickém centru)
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro tyto žáky
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve škole, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • Spolupráce s dalšími organizacemi – SVP (střediska výchovné péče), orgány péče o dítě OSPOD, policí, lékaři aj
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování, individuálních vzdělávacích plánů, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc vytvářet a koordinovat vznik Individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané
 • Kariérní poradenství – pomoc při výběru SŠ, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
 • Řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence žáků školy
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků žáků školy proti školnímu řádu

Metodik prevence pro 1. stupeň ZŠ – Mgr. Martina Petrlíková
kontakty:
e-mail: martina.petrlikova@zskop17.cz
telefon: 605 255 243
Konzultační hodiny:
úterý: 14:00 - 14:45
středa: 10.00 - 10.45
č. dveří 302, budova 2. stupně

Metodik prevence pro 2. stupeň ZŠ – Mgr. V. Iklová
kontakty:
e-mail: vladimira.iklova@zskop17.cz
telefon: 605 255 640
Konzultační hodiny:
úterý: 08.00 - 08.45
úterý: 14:00 - 14:45
č. dveří 121, budova 2. stupně

Hlavní úkoly:
 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových projevů chování
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy
 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • Spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže – PPP, sociální odbor MÚ v Kopřivnici, kurátor pro mládež, Policie ČR.
 • Práce s žákovskými kolektivy, metodami, které pozitivně ovlivňují klima třídy, školy
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení

Školní psycholog - Mgr. Radka Miková
kontakty:
e-mail: radka.mikova@zskop17.cz
telefon: 556 821 307, klapka 35
Konzultační hodiny:
úterý: 14:00 - 15:00
čtvrtek: 10.00 - 10.45
č. dveří 103, budova 2. stupně

Hlavní úkoly:
 • Pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů
 • Konzultace s žáky při problémech s učením
 • Konzultace s rodiči při výchovných a výukových obtíží jejich dětí
 • Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků
 • Sociometrická šetření zaměřená na mapování klimatu ve třídách
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zkvalitňování třídního klimatu a vztahů
 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • Příprava seminářů a besed pro rodiče
 • Práce s třídními kolektivy na třídnických hodinách, vedení adaptačních kurzů
 • Pomoc učitelům při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vedení kroužku pro nadané žáky a lekcí pro žáky s oslabenou pozorností

Speciální pedagog - Mgr. Kateřina Bumbalíková
kontakty:
e-mail: katerina.bumbalikova@zskop17.cz
telefon: 605 278 030
Konzultační hodiny:
pondělí: 09.00 - 09.45
středa: 13.30 - 14.15
č.dveří 302, budova 1. stupně

Hlavní úkoly:
 • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do 1. stupně podpůrných opatření
 • Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik Plánů pedagogické podpory
 • Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik Individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Realizuje speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
 • Metodicky vede asistenty pedagoga
 • Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
 • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály

© 2015 Základní škola 17.listopadu, Kopřivnice